ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีอัตโนมัติและแขนกล ในอุตสาหกรรมยานยนต์ วท.ระยอง

วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีอัตโนมัติและแขนกลอุตสาหกรรมในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1 ชุด

วท.ระยอง ชย.เครื่องสแกนพร้อมหุ่น 12052021_210806_0
วท.ระยอง ชย.เครื่องสแกนพร้อมหุ่น 12052021_210806_1
วท.ระยอง ชย.เครื่องสแกนพร้อมหุ่น 12052021_210806_2
วท.ระยอง ชย.เครื่องสแกนพร้อมหุ่น 12052021_210806_3
วท.ระยอง ชย.เครื่องสแกนพร้อมหุ่น 12052021_210806_4
วท.ระยอง ชย.เครื่องสแกนพร้อมหุ่น 12052021_210806_5
วท.ระยอง ชย.เครื่องสแกนพร้อมหุ่น 12052021_210806_6
วท.ระยอง ชย.เครื่องสแกนพร้อมหุ่น 12052021_210806_7
วท.ระยอง ชย.เครื่องสแกนพร้อมหุ่น 12052021_210806_8
วท.ระยอง ชย.เครื่องสแกนพร้อมหุ่น 12052021_210806_9
วท.ระยอง ชย.เครื่องสแกนพร้อมหุ่น 12052021_210806_10
วท.ระยอง ชย.เครื่องสแกนพร้อมหุ่น 12052021_210806_11
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow
วท.ระยอง ชย.เครื่องสแกนพร้อมหุ่น 12052021_210806_0
วท.ระยอง ชย.เครื่องสแกนพร้อมหุ่น 12052021_210806_1
วท.ระยอง ชย.เครื่องสแกนพร้อมหุ่น 12052021_210806_2
วท.ระยอง ชย.เครื่องสแกนพร้อมหุ่น 12052021_210806_3
วท.ระยอง ชย.เครื่องสแกนพร้อมหุ่น 12052021_210806_4
วท.ระยอง ชย.เครื่องสแกนพร้อมหุ่น 12052021_210806_5
วท.ระยอง ชย.เครื่องสแกนพร้อมหุ่น 12052021_210806_6
วท.ระยอง ชย.เครื่องสแกนพร้อมหุ่น 12052021_210806_7
วท.ระยอง ชย.เครื่องสแกนพร้อมหุ่น 12052021_210806_8
วท.ระยอง ชย.เครื่องสแกนพร้อมหุ่น 12052021_210806_9
วท.ระยอง ชย.เครื่องสแกนพร้อมหุ่น 12052021_210806_10
วท.ระยอง ชย.เครื่องสแกนพร้อมหุ่น 12052021_210806_11
previous arrow
next arrow
ภาพบรรยากาศ การส่งมอบงาน

รายละเอียดทั่วไป

ชุดปฎิบัติการเทคโนโลยีอัตโนมัติและแขนกลอุตสาหกรรมในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ รองรับอุตสาหกรรม 4.0 ใช้ในการออกแบบยานยนต์และชิ้นงาน และสามารถเก็บข้อมูลพื้นผิวของชิ้นส่วนงานผลิตแบบสามมิติ โดยวิธีสแกนไปบนพื้นผิวของชิ้นงาน จากนั้นนำข้อมูลที่ได้จากการสแกนไปประมวลผลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์คุณภาพชิ้นงาน และตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานที่ได้จากแม่พิมพ์ที่ออกแบบไว้

รายละเอียดครุภัณฑ์

ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดังนี้

  1. เครื่องออกแบบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
  2. ชุดวางชิ้นงานเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติ
  3. โปรแกรมออกแบบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
  4. โปรแกรมตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนการผลิต
  5. แขนกลอุตสาหกรรม
  6. คอมพิวเตอร์
  7. โต๊ะสำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้

Message us
th ไทย
X