ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 6D Mouse กัดชิ้นงาน

หัวข้อการเรียนรู้


 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Induatrial Robot)
 • การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ (On-Line / Off-Line Programing)
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์จําลองหุ่นยนต์ (Robot Simulation)
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์สําหรับช่วยในการผลิต (CAM)
 • การกัดงาน (Milling) ด้วย Articulated Arm Robot
 • การประยุกต์ใช้งาน SprutCAM กับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ
 • การควบคุมด้วยเมาส์และกําหนดมุมมองการใช์งาน (View)
 • การนําเข้าไฟล์ 3D Model
 • การกําหนด Scale และศูนย์ชิ้นงาน (Work piece center)
 • การกําหนดตําแหน่งชิ้นงาน
 • การสร้างวัสดุสําหรับกัดชิ้นงาน (Work piece center)
 • การสร้าง Operation สําหรับการกัดหยาบชิ้นงาน
 • การเลือกและตั้งค่า Tool สําหรับงานกัด
 • การกําหนดค่าความเร็วรอบความเร็วในการเดินกัดและระยะการกินเนื้องาน
 • การสร้าง Operation สําหรับการกัดหยาบละเอียด
 • การกําหนดค่าลักษณะ Lead in – Lead Out
 • การสร้าง Operation สําหรับการกัดบริเวณผิวพื้นราบ
 • การจําลองการเคลื่อนที่ในการทํางานจริง (Simulation)
 • การออกรายงานเพื่อสั่งงานเตรียมผลิตการผลิต (Report)
 • การสร้างชุดคําสั่งสําหรับสั่งงานหุ่นยนต์ (Post)
Message us
th ไทย
X