ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 6D Mouse ออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์และงานแม่พิมพ์ด้วยกล้อง 3D สแกนเนอร์

หัวข้อการเรียนรู้


  • การออกแบบวัสดุที่นํามาประกอบเป็นชิ้นงาน
  • การออกแบบชิ้นงานต้นแบบในงานแม่พิมพ์
  • สามารถออกแบบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
  • การสร้างภาพฉายของชิ้นงาน
  • ตรวจวัดชิ้นงานด้วย 3D Measuring
  • การตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานก่อนเข้าสู่กระบวนการขึ้นรูปในโลหะแผ่น
  • การตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานก่อนเข้าสู่กระบวนการฉีดพลาสติก
  • การวางแผนระยะเวลาการผลิตชิ้นงาน
  • การตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานจากการผลิต
  • กระบวนการค้นหาโครงสร้างแบบวิศวกรรมย้อนกลับ

Message us
th ไทย
X