ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม มทร.ล้านนา (เชียงใหม่)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรมพร้อมซอฟต์แวร์จำลองการทำงาน
ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด

RMUTL3.6M_210802_63
RMUTL3.6M_210802_59
RMUTL3.6M_210802_35
RMUTL3.6M_210802_1
RMUTL3.6M_210802_2
RMUTL3.6M_210802_3
RMUTL3.6M_210802_4
RMUTL3.6M_210802_5
RMUTL3.6M_210802_7
RMUTL3.6M_210802_9
RMUTL3.6M_210802_15
RMUTL3.6M_210802_16
RMUTL3.6M_210802_17
RMUTL3.6M_210802_20
RMUTL3.6M_210802_21
RMUTL3.6M_210802_23
RMUTL3.6M_210802_25
RMUTL3.6M_210802_29
RMUTL3.6M_210802_30
RMUTL3.6M_210802_31
RMUTL3.6M_210802_38
RMUTL3.6M_210802_44
RMUTL3.6M_210802_48
RMUTL3.6M_210802_52
RMUTL3.6M_210802_65
RMUTL3.6M_210802_66
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow
RMUTL3.6M_210802_63
RMUTL3.6M_210802_59
RMUTL3.6M_210802_35
RMUTL3.6M_210802_1
RMUTL3.6M_210802_2
RMUTL3.6M_210802_3
RMUTL3.6M_210802_4
RMUTL3.6M_210802_5
RMUTL3.6M_210802_7
RMUTL3.6M_210802_9
RMUTL3.6M_210802_15
RMUTL3.6M_210802_16
RMUTL3.6M_210802_17
RMUTL3.6M_210802_20
RMUTL3.6M_210802_21
RMUTL3.6M_210802_23
RMUTL3.6M_210802_25
RMUTL3.6M_210802_29
RMUTL3.6M_210802_30
RMUTL3.6M_210802_31
RMUTL3.6M_210802_38
RMUTL3.6M_210802_44
RMUTL3.6M_210802_48
RMUTL3.6M_210802_52
RMUTL3.6M_210802_65
RMUTL3.6M_210802_66
previous arrow
next arrow
ภาพบรรยากาศ การส่งมอบงาน

รายละเอียดทั่วไป

หัวข้อการเรียนรู้สำหรับชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรมพร้อมซอฟแวร์จำลองการทำงาน เรียนรู้ลักษณะการเคลื่อนที่ของแขนกลหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เพื่อความเหมาะสมในการเลือกใช้งานของแขนกลหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมของแขนกลหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

รายละเอียดครุภัณฑ์

ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดังนี้

 1. ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรมพร้อมซอฟต์แวร์จำลองการทำงาน
 2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทางด้านอุตสาหกรรม
 3. ชุดโต๊ะปฏิบัติการทางไฟฟ้าพร้อมเก้าอี้
 4. ห้องปฏิบัติการ
  • เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู
  • เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพแบบรีโมท
  • ระบบไฟฟ้าภายในห้องพร้อมติดตั้ง
 5. ชุดกระดานอัจฉริยะแบบ 4K

Message us
th ไทย
X