ชุดทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์สมัยใหม่ วท.นครขอนแก่น

วิทยาลัยเทคนิค นครขอนแก่น

ชุดทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์สมัยใหม่      จำนวน 1 ชุด

วท.นครขอนแก่น 1082564_210813_0
วท.นครขอนแก่น 1082564_210813_1
วท.นครขอนแก่น 1082564_210813_2
วท.นครขอนแก่น 1082564_210813_3
วท.นครขอนแก่น 1082564_210813_4
วท.นครขอนแก่น 1082564_210813_5
วท.นครขอนแก่น 1082564_210813_6
วท.นครขอนแก่น 1082564_210813_7
วท.นครขอนแก่น 1082564_210813_8
วท.นครขอนแก่น 1082564_210813_9
วท.นครขอนแก่น 1082564_210813_10
วท.นครขอนแก่น 1082564_210813_11
วท.นครขอนแก่น 1082564_210813_12
วท.นครขอนแก่น 1082564_210813_13
วท.นครขอนแก่น 1082564_210813_14
วท.นครขอนแก่น 1082564_210813_15
วท.นครขอนแก่น 1082564_210813_16
วท.นครขอนแก่น 1082564_210813_17
วท.นครขอนแก่น 1082564_210813_18
วท.นครขอนแก่น 1082564_210813_19
วท.นครขอนแก่น 1082564_210813_20
วท.นครขอนแก่น 1082564_210813_21
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow
วท.นครขอนแก่น 1082564_210813_0
วท.นครขอนแก่น 1082564_210813_1
วท.นครขอนแก่น 1082564_210813_2
วท.นครขอนแก่น 1082564_210813_3
วท.นครขอนแก่น 1082564_210813_4
วท.นครขอนแก่น 1082564_210813_5
วท.นครขอนแก่น 1082564_210813_6
วท.นครขอนแก่น 1082564_210813_7
วท.นครขอนแก่น 1082564_210813_8
วท.นครขอนแก่น 1082564_210813_9
วท.นครขอนแก่น 1082564_210813_10
วท.นครขอนแก่น 1082564_210813_11
วท.นครขอนแก่น 1082564_210813_12
วท.นครขอนแก่น 1082564_210813_13
วท.นครขอนแก่น 1082564_210813_14
วท.นครขอนแก่น 1082564_210813_15
วท.นครขอนแก่น 1082564_210813_16
วท.นครขอนแก่น 1082564_210813_17
วท.นครขอนแก่น 1082564_210813_18
วท.นครขอนแก่น 1082564_210813_19
วท.นครขอนแก่น 1082564_210813_20
วท.นครขอนแก่น 1082564_210813_21
previous arrow
next arrow
ภาพบรรยากาศ การส่งมอบงาน

รายละเอียดทั่วไป

เป็นชุดปฏิบัติการสำหรับการตรวจเช็คสมรรถนะเครื่องยนต์สมัยใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การตรวจเช็คเพื่อนำไปวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในอนาคต

รายละเอียดครุภัณฑ์

ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดังนี้

  1. เครื่องวัดและทดสอบแรงม้า
  2. ชุดตู้เครื่องมืองานช่างยนต์
  3. พัดลมสำหรับดูดไอเสียแบบเคลื่อนย้ายได้
  4. พัดลมสำหรับเป่าหม้อน้ำขณะทำการทดสอบ
  5. เครื่องทดสอบปั๊มคอมมอนเรลและทดสอบหัวฉีด
  6. เครื่องยกรถชนิด  2  เสา แบบคานบน

Message us
th ไทย
X