ชุดฝึกระบบอัตโนมัติ 5 สถานีสั่งการผ่าน IIOT ด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 6D Mouse พร้อมระบบ Vision, RFID และ SCADA

หัวข้อการเรียนรู้


• พื้นฐานระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้า
• พื้นฐานเซ็นเซอร์อุตสาหกรรมและการประยุกต์ใช้งาน
• พื้นฐานการเขียนโปรแกรมพีเอลซีตามมาตรฐาน IEC61131-3
• พื้นฐานการรับสัญญาณอนาล็อกจากเซ็นเซอร์อุตสาหกรรมและการคำนวณทาง คณิตศาสตร์ด้วยพีแอลซี
• การออกแบบโปรแกรมพีแอลซีแบบลำดับขั้นเพื่อควบคุมเครื่องจักร
• การใช้งานและการโปรแกรมควบคุม Servo Motor
• การออกแบบโปรแกรมพีแอลซีเพื่อตรวจจับและรายงานผลการทำงานผิดพลาดของเครื่องจักรและแจ้งเตือน
• การออกแบบโปรแกรมพีแอลซีเพื่อการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องจักรด้วยระบบการสื่อสาร Modbus/TCP และ Ethernet/IP
• การออกแบบโปรแกรมพีแอลซีในการเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม
• พื้นฐานการใช้งานและออกแบบหน้าจอแสดงผลแบบสัมผัส
• การเชื่อมต่อหน้าจอแสดงผลแบบสัมผัสกับพีแอลซี
• พื้นฐานการใช้งานหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม
• การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม
• การกำหนดการเชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุตและเอาท์พุตในการสื่อสารแบบ Ethercat ของหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม
• พื้นฐานการใช้อุปกรณ์ IIoT gateway
• การใช้งาน IIoT gateway ในการออกแบบหน้าจอแสดงผลบน Internet browser
• การใช้งาน IIoT gateway ในการเชื่อมต่อกับพีแอลซี
• การเชื่อมต่อ IIoT gateway เข้ากับเครื่อข่าย Internet และการสร้าง VPN
• การกำหนดข้อมูลในรูปแบบ OPC UA และ MQTT
• การเขียนโปรแกรมฟังก์ชั่นพิเศษด้วยภาษา Basic Scrip
• การติดตามผลการผลิตชิ้นงานตามคำสั่งการผลิตด้วยระบบ RFID
• การใช้งานการตรวจสอบชิ้นงานด้วยระบบกล้อง
• การเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างกล้องกับพีแอลซี
• พื้นฐานการใช้งานระบบ SCADA
• การเชื่อมต่อระบบ SCADA กับพีแอลซีเพื่อนำข้อมูลมาจัดการ
• การสร้างและออกแบบหน้าจอแสดงผลการทำงานของเครื่องจักรด้วย SCADA
• การกำหนดการแจ้งเตือนผลการทำงานที่ผิดพลาดของเครื่องจักรและอุปกรณ์
• พื้นฐานระบบ Database และการสร้าง SQL Database เพื่อจัดเก็บข้อมูลของระบบ SCADA
• การสร้างระบบรายงานผล (Report) ด้วยระบบ SCADA
• การสร้างฟังก์ชั่นการวิเคราะห์และแสดงผลประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) ด้วยระบบ SCADA
• การเชื่อมต่อระบบ SCADA เข้ากับ Internet network เพื่อแสดงผลและควบคุมระยะไกลผ่าน Web browser และอุปกรณ์ Smart phone

Message us
th ไทย
X