ชุดฝึกระบบอัตโนมัติ 5 สถานี สั่งการผ่าน IIOT พร้อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 6D Mouse

หัวข้อการเรียนรู้


• พื้นฐานระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้า
• พื้นฐานเซ็นเซอร์อุตสาหกรรมและการประยุกต์ใช้งาน
• พื้นฐานการเขียนโปรแกรมพีเอลซีตามมาตรฐาน IEC61131-3
• พื้นฐานการรับสัญญาณอนาล็อกจากเซ็นเซอร์อุตสาหกรรมและการคำนวณทาง คณิตศาสตร์ด้วยพีแอลซี
• การออกแบบโปรแกรมพีแอลซีแบบลำดับขั้นเพื่อควบคุมเครื่องจักร
• การใช้งานและการโปรแกรมควบคุม Servo Motor
• การออกแบบโปรแกรมพีแอลซีเพื่อตรวจจับและรายงานผลการทำงานผิดพลาดของเครื่องจักรและแจ้งเตือน
• การออกแบบโปรแกรมพีแอลซีเพื่อการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องจักรด้วยระบบการสื่อสาร Modbus/TCP และ Ethernet/IP
• การออกแบบโปรแกรมพีแอลซีในการเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม
• พื้นฐานการใช้งานและออกแบบหน้าจอแสดงผลแบบสัมผัส
• การเชื่อมต่อหน้าจอแสดงผลแบบสัมผัสกับพีแอลซี
• พื้นฐานการใช้งานหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม
• การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม
• การกำหนดการเชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุตและเอาท์พุต ในการสื่อสารแบบ EtherCAT ของหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม
• พื้นฐานการใช้อุปกรณ์ IIoT gateway
• การใช้งาน IIoT gateway ในการออกแบบหน้าจอแสดงผลบน Internet Browser
• การใช้งาน IIoT gateway ในการเชื่อมต่อกับพีแอลซี
• การเชื่อมต่อ IIoT gateway เข้ากับเครื่อข่าย Internet และการสร้าง VPN
• การกำหนดข้อมูลในรูปแบบ OPC UA และ MQTT
• การเขียนโปรแกรมฟังก์ชั่นพิเศษด้วยภาษา Basic Scrip

Message us
th ไทย
X